Tài liệu

NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC APTAMER ĐẶC HIỆU ĐỘC TỐ RICIN

Nhóm tác giả: Ngô Ngọc Trung, Lã Thị Huyền, Trần Thị Bích Đào, Lê Quang Huấn - Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số 55, 08-2018

 

 

" >
Tài liệu liên quan

Tin nổi bật

Ảnh hoạt động

Liên kết Website